Notice: Undefined property: userAgents::$browser in C:\xampp\htdocs\infoplus\infos\System\Core\userAgents.php on line 349

Notice: Undefined property: userAgents::$browser in C:\xampp\htdocs\infoplus\infos\System\Core\userAgents.php on line 349
.: INFO PLUS
TR | EN | DE | RU | AR

Hello

Welcome to Info Plus+.
Kişisel verilerin korunması Kanunu
Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. olarak, sizin güvenliğinizi göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, hizmetlerim- izden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde şirketimiz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel verileriniz, Başvuru formunun kaydıyla birlikte Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. veritabanında saklanır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi, hizmetleri ve faaliyet konusu gereğince, şirketimiz hizmetlerinden yararlanmanız ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla üçüncü kişilerle, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. Bu amaç dışında, kişisel verilerinizin satılması veya benzeri şekilde, şirketimize veya üçüncü şahıslar yararına kazanç temini amacıyla üçüncü şahıslarla paylaşım yapılmaz. Ancak yazılı / sms / e-mail gibi yollarla izin vermeniz halinde, ileride şirketimizin sunacağı kampanyalardan ve hizmetler- inden haberdar edilmeniz veya şirketimizden aldığınız hizmet kalitesi ile memnuniyet veya şikayetlerinizi öğrenebilmek için, şirketimiz tarafından sizlere yazılı / sms / e-mail gibi yollarla mesaj iletilmek veya sorular sorulmak üzere adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-mail adresiniz şirketimizce veya şirketimizce yetkilendirilecek kişi veya kurumlarca kullanılabilecektir. KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızı kullanmanız sırasında, taleplerinizin yerine getirilmesini temin için tarafımızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Onay/Muvafakatname
Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, mezkur kanunun düzenlemeleri ve uygulanması hakkında bilgilendirildim. Şirketinizin tesislerinde konaklamak üzere müracaatım veya konaklamam sırasında veya sonrasında yasal zorunluluk gereği 3. şahıs kurum ve kuruluşlara sunulacak beyannameler, raporlar ve talimatlara esas olmak üzere, yazılı veya elektronik ortamlarda şirketinize sunduğum kayıt ve belgelerim ile kişisel verilerimin, Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. veri tabanına aktarılıp kaydedilmesini ve bu verilerin daha önce kayıtlı verilerimle birleştirilm- esini kabul ediyorum. Ayrıca verilerimin Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. tarafından, sunulan hizmetleri, faaliyetleri yürütmek amacıyla kapsamlı bir biçimde kullanılmasını, özellikle de tarafımdan belirtilen adres ve iletişim bilgilerime Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. tarafından bilgi, belge ve mesaj gönderilmesini ya da soru sorulmasını kabul ediyorum. Verilen bilgilerin posta, faks, e posta ve/veya SMS yoluyla gönderilmesine izin veriyorum. Verilerin, Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş.’ nin hizmet ve faaliyet konuları ile uyumlu olarak yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. İşbu muvafakatname uyarınca, kişisel verilerim; Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verilerimin belirtilen şekilde kullanılmasına onay ve izin veriyorum. Yukarıda yazılı Onay/Muvafakatname metnini okudum, imzalamadan önce bir örneği tarafıma verildi. Metni anladım ve irademe uygunluğu kabul beyan ve taahhüt ediyorum.

Please Login

Room Number
Date of Birth

Wed Apr. 17, 2024, 19:00
BACKWARD
FORWARD
WHAT CAN
I DO NOW?
WHAT CAN
I EAT NOW?
ANIMATION
PROGRAM
A LA CARTE
RESERVATION
SURVEY
ROOM SERVICE
SPA
TECHNICAL
SERVICE
HOUSEKEEPING
SERVICE
ADDITIONAL SERVICES
TENNIS
RESERVATION
CALL A
TAXI
BUY
FLOWERS
POOL
HOURS
TV
LIST

Disconnected from server.

Attempting to reconnect.